Waxing

Waxing

NGUYÊN CÁNH TAY                                  30’/300.000đ

NỬA CHÂN                                                 30’/300.000đ

NGUYÊN CHÂN                                           60’/500.000đ

VÙNG DƯỚI NÁCH                                      15’/100.000đ

LÔNG MÀY                                                   15’/100.000đ

RIA MÉP                                                        15’/100.000đ

TRỊ LIỆU LÀM TRẮNG VÙNG NÁCH     45’/60′,100.000đ